Pfarrcafe

Pfarrcafe d. KFB:  2. Sonntag im Nov. v. 9 – 12 Uhr im HdB!